Hlášení o činnosti za rok 2023

Předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2023 OSH zase zašle všem Sborům předepsaný na iniciály každého SDH zvlášť na zadaný e-mail i s komentářem a spolu s ostatními dokumenty, které se v roce 2023 musí odevzdat. Nicméně předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2023 bude tedy také, jako každým rokem, možno stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2023 bude muset být doručeno na Okresní sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec do 25. ledna 2024 (OSH pak musí sestavit sumář za celý okres).

2023_Hlášení o činnosti SDH                                       ke stažení ZDE

2023_komentář k Hlášení o činnosti SDH                 ke stažení ZDE  

Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2024

Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2024 nezměnila podobu, každý Sbor, kterého se to týká ji má předvyplněnou zde na OSH ve své složce a tudíž Sborům bude zaslán předepsaný na iniciály každého SDH zvlášť na zadaný e-mail spolu s ostatními dokumenty, které se v roce 2024 musí odevzdat.  Nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách, a to v sekci SOUTĚŽE → třetí složka Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží. Tuto přílohu je třeba odevzdat na Okresní sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec nejpozději do 25. ledna 2024 (opět OSH pak musí sestavit sumář za celý okres).

Daňové přiznání

daňové přiznání se podává vždy do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2023 do31.3.2024) a  tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i Sbory dobrovolných hasičů a nutnost podat Přiznání k dani z příjmů právnických osob se týká pouze těch SDH, kteří mají jakýkoliv příjem, který podléhá dani z příjmů, tedy z činnosti, které jsou našim posláním, ale dosahujeme na nich zisk (tržby z plesů, sběr šrotu…) a z podnikání (pohostinství…), z pronájmu, z reklamy. Přiznání k dani nepodávají Sbory dobrovolných hasičů, pokud mají příjmy pouze z členských příspěvků, příspěvků obcí, dotací a darů, ale musí toto oznámit písemnou formou (datovou schránkou) příslušnému Finančnímu úřadu.

Zde v příloze máte k tomuto VZOR písemného oznámení na FÚ v Metodickém pokynu pro Ekonomické, účetní a daňové zásady jednoduchého účetnictví SDH v rámci SH ČMS a VZOR vypsání Přiznání k dani z příjmu právnických osob přes datovou schránku.

VZOR Přiznání k dani z příjmů právnických osob                                         ke stažení ZDE

MP-Ekonomické, účetní a daňové zásady jednoduché účetnictví           ke stažení ZDE

Datová schránka

Od 1.1.2023 dle Zákona č. 261/2021 Sb. státní správa zřídila datové schránky všem právnickým subjektům včetně spolků, tj. i Sborům dobrovolných hasičů. To se projevilo v tom, že jste již museli s finanční správou písemně komunikovat prostřednictvím této datové schránky. Při podání „Přiznání k dani“ jste nemohli použít papírovou formu, ale přiznání jste podávali elektronicky ve formátu XML (viz předchozí článek „Daňové přiznání“).  Veškeré pokyny k Datové schránce  jsme pro Vás již publikovali v článku DATOVÁ SCHRÁNKA, publikovaný 29.11.2022.

Datová schránka_ID a kontakty + VZOR dopisu na FÚ           ke stažení ZDE

Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích a to do 31. března každého roku, z tohoto důvodu opět upozorňujeme na odevzdání příslušného předtisku. Tiskopis se musí vyplnit na počítači, vpravo dole do první kolonky s nápisem „Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky“ se originál modrou propisovací tužkou podepíše starosta SDH a pod tím kolonka nadepsaná „Razítko SDH“ se tedy otiskne razítko SDH. Poté uložte ve formátu PDF. Bohužel odkazová věta v Daňovém přiznání na odeslání přímo do rejstříku na Městský soud se týká pouze živnostníků a podnikatelů. Všechny Sbory dobrovolných hasičů musí podávat přes datové schránky. Podrobné vysvětlení v sekci DOKUMENTY → složka PŘEHLED O MAJETKU.

Metodický- pokyn-SDH-zveřejnění-přehledu-o-majetku-a-závazcích           ke stažení ZDE

Dopis ke zveř. přehledu o majetku a závazcích SDH                                         ke stažení ZDE

Členské příspěvky 2024

Členské příspěvky na rok 2024 by měly být uhrazeny do 8. 12. 2023 a to 300,- Kč ročně za člena (a to jak za hasiče i mladého hasiče, což je 25,- Kč měsíčně). Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 8.00 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů s jeho oficiálním sídlem, které máte zaregistrováno na justici. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacením si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Také je často viděn jev, že složenkou zaplatíte za členy, které máte teprve přijímat, což NELZE, členský příspěvek se teprve hradí až po přijetí členů, nikoli dopředu.

 

Pozor na ODHLÁŠENÍ ČLENŮ, které je také do 8. 12. 2023 a to písemně na e-mail oshjh@seznam.cz a v odhlášce musí být uveden důvod odhlášky (vlastní žádost, odstěhování, úmrtí) a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! 

Valné hromady

Valné hromady se konají v průběhu září 2023 až leden 2024. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2023 a hospodaření SDH, Zprávu revizora rok 2023, Hlášení o činnosti za rok 2023, Inventarizaci rok 2023, Přehled o majetku a závazcích za rok 2023, Zaměření činnosti SDH na rok 2024, Plán činnosti výboru SDH na rok 2024 a Přílohu č.  1 – počet sportovců na rok 2024.

Inventarizace za rok 2023

Sbory by měli inventarizaci svého majetku provést do konce ledna 2024, podmínky jsou shodné s loňským rokem. Směrnice je uvedena v sekci DOKUMENTY → složka INVENTARIZACE. Tiskopisy Vám již byly zaslány loni. 

Práva a povinnosti při nakládání s majetkem SDH

Na základě nezodpovězeného dotazu ze Shromáždění představitelů SDH, konaného 28. ledna 2023 v DDM Jindřichův Hradec ohledně vyjádření k právům a povinnostem statutárního zástupce při správě majetku spolku, který je „skutečným majitelem“ poskytujeme právní výklad SH ČMS ke stažení zde v příloze.

 

Práva a povinnosti při nakládání s majetkem SDH     ke stažení ZDE

Datová schránka

Od 1.1.2023 dle Zákona č. 261/2021 Sb. bude státní správa postupně do 31.3.2023 zřizovat datové schránky všem právnickým subjektům včetně spolků, tj. i Sborům dobrovolných hasičů. To se projeví v tom, že budete muset s finanční správou písemně komunikovat prostřednictvím této datové schránky. Při podání „Přiznání k dani“ nebudete moci použít papírovou formu, ale musíte přiznání podat elektronicky ve formátu XML (viz předchozí článek „Daňové přiznání“). Zasíláme prezentace k datové schránce, kterou si pečlivě přečtěte. 

 

datove-schranky-aktivace-a-jeji-zakladni-nastaveni             ke stažení ZDE

datove-schranky-zakladni-obsluha                                           ke stažení ZDE

Změny ve způsobu přihlášení do Rejstříku sportu NSA

Pro Sbory dobrovolných hasičů

 

Vážená paní / vážený pane,

s účinností od 15. srpna 2021 MĚNÍ Národní sportovní agentura způsob přihlašování do informačního systému Rejstřík sportu. 

Stávající způsob přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla bude rozšířen o přihlášení prostřednictvím tzv. e-identity

Funkcionalita je přístupná pro všechny osoby, které jsou vedeny jako statutární orgán organizace evidované Rejstříkem sportu.

Důvodem pro tuto změnu je začlenění Rejstříku sportu mezi online služby státní a veřejné správy v souladu s programem Digitální Česko.

Jaké výhody získá organizace žádající o podporu přihlášená pomocí e-identity?

  • Žadateli o dotační podporu odpadne NUTNOST dodatečného ztotožnění, tedy pořízení notářsky ověřeného podpisu a jeho zaslání  na adresu Národní sportovní agentury, což v konečném důsledku může zkrátit lhůtu pro získání finanční podpory.
  • Organizaci/žadatele v rámci žádosti o dotační podporu budou moci zastupovat ověření statutární zástupci nebo jimi zmocněná další osoba disponující e-identitou.
  • Oprávněný uživatel, přihlášený pomocí e-identity, bude moci zapisovat údaje do Rejstříku sportu a podávat žádosti o dotaci za všechny organizace, kde je statutárním orgánem nebo zmocněnou fyzickou osobou.
  • Prostřednictvím e-identity je možné přistupovat do agend dalších úřadů státní a veřejné správy (pro příklad portál Občana, ePortál ČSSZ, ČÚZK – přihlašovací portál, více zde).

 

Uživatelský postup naleznete ke stažení zde

  

Ing. Martin Chmelík

Vedoucí oddělení evidence ve sportu

Praha 9, 190 00, Česká republika

+420 704 857 097 | chmelik@agenturasport.cz

Dopis volby

Ministr vnitra Jan Hamáček a generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba požádali starostu SH ČMS Jana Slámečku o pomoc při obsazení míst v okrskových volebních komisích z řad členů SH ČMS. Dopis máte v náhledu zde v příloze.

 

DOPIS – volby k náhledu otevřete ZDE

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od ledna musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat  hromadně prostřednictvím SH ČMS! Z tohoto důvodu ty Sbory, které pořádají či se účastní pohárových soutěží, lig a dalších jiných soutěží mají za povinnost registraci do rejstříku Národní sportovní agentury. Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti), u trenérů vkládejte starší 18 let. Registraci můžete provést na www.rejstriksportu.cz. Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do  nebo si stáhněte zde v odkazu.

 

Manuál NSA-registrace můžete stáhnout ZDE

 

UPOZORNĚNÍ

Kancelář OSH ČMS Jindřichův  Hradec bude otevřena zástupcům SDH od 1. 6. 2020 a to za předpokladu předem telefonicky domluvené konzultace konkrétní problematiky a dodržení těchto hygienických podmínek:

1/ při osobním kontaktu odstup 2 m

2/ vstup bude umožněn pouze osobám s ochranou úst a nosu

3/ po vstupu provedete dezinfekci rukou

 

Opatření HZS Jčk J. Hradec otevřete a naleznete ZDE.