Aktuality

OKRESNÍ SOUTĚŽ v PS muži a ženy

Dne 4. května 2024 se od 7:30 hodin v Popelíně koná okresní soutěž v PS muži a ženy. V příloze si můžete stáhnout Organizační zabezpečení s přihláškami do soutěže, máte zde i přiloženy Vzory vyplnění. Přihlášky zasílejte nejpozději do 2. dubna 2024.

POZNÁMKA: Přihlášky mohou zasílat pouze ty SDH, kteří mají zapsány sportovce na Národní sportovní agentuře v rejstříku sportu, vedou zde sportovní deník se zápisy tréninků a odevzdali přílohu č. 1 – sportovního oddílu.

 

Organizační zabezpečení okresní soutěže v PS muži a ženy       ke stažení ZDE

Přihláška_okresní soutěž v PS muži a ženy       ke stažení ZDE

VZOR_Přihláška_okr.soutěž PS m+ž       ke stažení ZDE

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ OSH 2024

Byl vydán Kalendář soutěží OSH rok 2024, který naleznete v sekci SOUTĚŽE → složka KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ. Upozorňujeme, že soutěže musí být pojištěny na riziko smrti… a odpovědnost za škodu … jak bylo již publikováno v Aktualitách dne 21.6.2016 pod názvem „Upozornění na pojišťování hasičských soutěží“ (zde v Aktualitách).

V Kalendáři soutěží OSH rok 2024 nebudou dodatečně prováděny změny.

 

Kalendář soutěží OSH 2024       ke stažení v sekci SOUZĚŽE → složka KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ

Hlášení o činnosti za rok 2023

Předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2023 OSH zase zašle všem Sborům předepsaný na iniciály každého SDH zvlášť na zadaný e-mail i s komentářem a spolu s ostatními dokumenty, které se v roce 2023 musí odevzdat. Nicméně předtisk Hlášení o činnosti SDH za rok 2023 bude tedy také, jako každým rokem, možno stáhnout v sekci DOKUMENTY → složka HLÁŠENÍ O ČINNOSTI SDH. Následné odevzdání vyplněného Hlášení za rok 2023 bude muset být doručeno na Okresní sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec do 25. ledna 2024 (OSH pak musí sestavit sumář za celý okres).

2023_Hlášení o činnosti SDH                                       ke stažení ZDE

2023_komentář k Hlášení o činnosti SDH                 ke stažení ZDE  

Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2024

Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží na rok 2024 nezměnila podobu, každý Sbor, kterého se to týká ji má předvyplněnou zde na OSH ve své složce a tudíž Sborům bude zaslán předepsaný na iniciály každého SDH zvlášť na zadaný e-mail spolu s ostatními dokumenty, které se v roce 2024 musí odevzdat.  Nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách, a to v sekci SOUTĚŽE → třetí složka Příloha č. 1 ke Směrnici sportovních soutěží. Tuto přílohu je třeba odevzdat na Okresní sdružení hasičů ČMS Jindřichův Hradec nejpozději do 25. ledna 2024 (opět OSH pak musí sestavit sumář za celý okres).

Daňové přiznání

daňové přiznání se podává vždy do 31.3. následujícího roku (tzn. za rok 2023 do31.3.2024) a  tuto povinnost mají i neziskové organizace, tedy i Sbory dobrovolných hasičů a nutnost podat Přiznání k dani z příjmů právnických osob se týká pouze těch SDH, kteří mají jakýkoliv příjem, který podléhá dani z příjmů, tedy z činnosti, které jsou našim posláním, ale dosahujeme na nich zisk (tržby z plesů, sběr šrotu…) a z podnikání (pohostinství…), z pronájmu, z reklamy. Přiznání k dani nepodávají Sbory dobrovolných hasičů, pokud mají příjmy pouze z členských příspěvků, příspěvků obcí, dotací a darů, ale musí toto oznámit písemnou formou (datovou schránkou) příslušnému Finančnímu úřadu.

Zde v příloze máte k tomuto VZOR písemného oznámení na FÚ v Metodickém pokynu pro Ekonomické, účetní a daňové zásady jednoduchého účetnictví SDH v rámci SH ČMS a VZOR vypsání Přiznání k dani z příjmu právnických osob přes datovou schránku.

VZOR Přiznání k dani z příjmů právnických osob                                         ke stažení ZDE

MP-Ekonomické, účetní a daňové zásady jednoduché účetnictví           ke stažení ZDE

Datová schránka

Od 1.1.2023 dle Zákona č. 261/2021 Sb. státní správa zřídila datové schránky všem právnickým subjektům včetně spolků, tj. i Sborům dobrovolných hasičů. To se projevilo v tom, že jste již museli s finanční správou písemně komunikovat prostřednictvím této datové schránky. Při podání „Přiznání k dani“ jste nemohli použít papírovou formu, ale přiznání jste podávali elektronicky ve formátu XML (viz předchozí článek „Daňové přiznání“).  Veškeré pokyny k Datové schránce  jsme pro Vás již publikovali v článku DATOVÁ SCHRÁNKA, publikovaný 29.11.2022.

Datová schránka_ID a kontakty + VZOR dopisu na FÚ           ke stažení ZDE

Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky

Sbory dobrovolných hasičů jsou pobočné spolky SH ČMS a jsou právními osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku – oddíl Spolkový rejstřík (dále jen Veřejný rejstřík), vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají za povinnost vést účetnictví, a tudíž mají za povinnost zveřejnit přehled o majetku a závazcích a to do 31. března každého roku, z tohoto důvodu opět upozorňujeme na odevzdání příslušného předtisku. Tiskopis se musí vyplnit na počítači, vpravo dole do první kolonky s nápisem „Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky“ se originál modrou propisovací tužkou podepíše starosta SDH a pod tím kolonka nadepsaná „Razítko SDH“ se tedy otiskne razítko SDH. Poté uložte ve formátu PDF. Bohužel odkazová věta v Daňovém přiznání na odeslání přímo do rejstříku na Městský soud se týká pouze živnostníků a podnikatelů. Všechny Sbory dobrovolných hasičů musí podávat přes datové schránky. Podrobné vysvětlení v sekci DOKUMENTY → složka PŘEHLED O MAJETKU.

Metodický- pokyn-SDH-zveřejnění-přehledu-o-majetku-a-závazcích           ke stažení ZDE

Dopis ke zveř. přehledu o majetku a závazcích SDH                                         ke stažení ZDE

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ (STAROSTŮ) SDH 27. ledna 2024

Dne 27. ledna 2024 (sobota) se koná v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci od 9:00 hodin Shromáždění představitelů (starostů) Sborů dobrovolných hasičů. Prezence od 8:30 hodin. Tohoto Shromáždění se zúčastní s hlasovacím právem starosta OSH a starostové SDH. Starosta SDH, který se nemůže zúčastnit tohoto jednání, pošle za sebe zástupce, tzn. náměstka starosty SDH, jednatele SDH, velitele SDH… a řádně to označí na Pozvánce-návratce, kterou zde máte k dispozici ke stažení. Tato Pozvánka-návratka musí být doručena na e-mail OSH:  oshjh@seznam.cz nebo na Okresní sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec nejpozději do 10. ledna 2024.

Pozn.: V lednu 2024 bude Pozvánka-návratka zaslána na zadané e-mail adresy SDH, tudíž opět žádáme o předání starostům SDH, tam kde není zasíláno přímo na ně – a tak, kdo již odevzdá, bude brát tuto opětovnou výzvu za milou připomínku a pevně věřte, že se budeme těšit na setkání s Vámi. Pozvánku-návratku můžete také dovézt osobně při placení členských příspěvků, či předání Hlášení o činnosti SDH 2023 nebo ji můžete vhodit do schránky OSH ČMS, která se nachází u vchodu Na budově Hasičského záchranného sboru. Prosíme o účast ve vycházkovém stejnokroji. Nezapomeňte, že Shromáždění představitelů SDH musí být usnášení schopné, a proto je účast nutná! 

Pozvánka – návratka Shromáždění představitelů SDH 2024            ke stažení ZDE

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE

V sobotu 2. března 2024 proběhne od 7.30 do 20.00 hodin ve velké zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jindřichově Hradci školení vedoucích mládeže III. kvalifikační stupeň a vedoucích mládeže II. kvalifikační stupeň dle platných Směrnic zakončené závěrečnou zkouškou a následným předáním Osvědčení o vykonání této zkoušky. Dle Stanov SH ČMS upravující Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů se vedoucím kolektivu MH II. kvalifikační stupeň může stát osoba starší 18 ti let (vedoucí mládeže III. kvalifikační stupeň 15 ti let), která získala požadovanou kvalifikaci – minimálně II. kvalifikační stupeň VEDOUCÍ SH ČMS a složí slib ve znění: „Přijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasičů (nebo instruktora mladých hasičů) a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených zásad a cílů.“ Z toho vyplývá, že účast na tomto školení je pro každého vedoucího kolektivu MH povinná. Na školení si s sebou vezměte psací potřeby, zápisník na poznámky a svačinu. Oběd a večeře budou zajištěny. Při účasti obnovy kvalifikace, nezapomeňte s sebou také vzít Osvědčení (pokud nemáte založeno zde na OSH), z druhé strany Vám bude, po úspěšném vykonání zkoušky, zapsáno prodloužení. Jelikož na toto školení bude potřeba zajistit stravné, odevzdání Závazné přihlášky je do 14. února 2024 (Přihláška je zde vložena ke stažení) a to na adresu:                        

Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01  Jindřichův Hradec

2024-Závazná přihláška školení VM     ke stažení ZDE

Členské příspěvky 2024

Členské příspěvky na rok 2024 by měly být uhrazeny do 8. 12. 2023 a to 300,- Kč ročně za člena (a to jak za hasiče i mladého hasiče, což je 25,- Kč měsíčně). Uhradit je můžete osobně na OSH ČMS v Jindřichově Hradci (úřední hodiny jsou Po-Pá 8.00 – 10.00 hodin) nebo složenkou – poštovní poukázka C (je k dispozici na každé poště), kde jako Adresáta vyplníte Sdružení hasičů ČMS, U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec a jako Odesílatele: Sbor dobrovolných hasičů s jeho oficiálním sídlem, které máte zaregistrováno na justici. Vypisujte pouze modrou propisovací tužkou a před zaplacením si na OSH upřesněte stav členů, aby nedocházelo k přeplatkům. Také je často viděn jev, že složenkou zaplatíte za členy, které máte teprve přijímat, což NELZE, členský příspěvek se teprve hradí až po přijetí členů, nikoli dopředu.

 

Pozor na ODHLÁŠENÍ ČLENŮ, které je také do 8. 12. 2023 a to písemně na e-mail oshjh@seznam.cz a v odhlášce musí být uveden důvod odhlášky (vlastní žádost, odstěhování, úmrtí) a příjmení a jméno s datem narození odhlašované osoby, aby nedocházelo k omylům a vrácen členský průkaz. Pokud toto nebude učiněno, musí SDH zaplatit členský příspěvek i za neodhlášeného člena!!! 

Valné hromady

Valné hromady se konají v průběhu září 2023 až leden 2024. Valnou hromadu svolává výbor Sboru nebo starosta. Podrobnosti viz Stanovy SH ČMS Čl. 75. Zejména zde projednáte: Zprávu o činnosti SDH za rok 2023 a hospodaření SDH, Zprávu revizora rok 2023, Hlášení o činnosti za rok 2023, Inventarizaci rok 2023, Přehled o majetku a závazcích za rok 2023, Zaměření činnosti SDH na rok 2024, Plán činnosti výboru SDH na rok 2024 a Přílohu č.  1 – počet sportovců na rok 2024.

Inventarizace za rok 2023

Sbory by měli inventarizaci svého majetku provést do konce ledna 2024, podmínky jsou shodné s loňským rokem. Směrnice je uvedena v sekci DOKUMENTY → složka INVENTARIZACE. Tiskopisy Vám již byly zaslány loni.